Regulamin sklepu internetowego Erbel.pl

§. 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – funkcja Sklepu uregulowana odrębnym regulaminem.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy ERBEL COSMETICS prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://erbel.pl.

Sprzedawca - Katarzyna Kuc, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ERBEL COSMETICS KATARZYNA KUC, NIP: 9660063773, REGON: 200401744, ul. Warszawska 21 lok. 116, 15-062 Białystok.

Mbank

10 1140 2004 0000 3502 7618 0375

§ 2 Dane kontaktowe

Adres pocztowy: ERBEL COSMETICS KATARZYNA KUC, ul. Warszawska 21 lok. 116, 15-062 Białystok

Adres e-mail: erbel@erbel.pl 

Telefon: 857434333 

§ 3 Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu potrzebne są:

- urządzenie z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies.

Do złożenia zamówienia w Sklepie potrzebne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Zakupy w Sklepie

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, zawierającymi podatek VAT.

Całkowita cena zamówienia w Sklepie zawiera: cenę za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Kupujący wybiera jeden z dostępnych w Sklepie sposobów dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie oraz podaje dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.

Złożenie zamówienia następuje w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu prze Kupującego.

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, które zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Kupującego.

Kupujący może zarejestrować się (założyć Konto) w Sklepie lub dokonać zakupów bez rejestracji poprzez podanie swoich danych podczas składania zamówienia.

§ 5 Płatności

Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form płatności za złożone zamówienie:

zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.pl

za pobraniem – przy odbiorze zamówienia

płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy (w przypadku wyboru odbioru osobistego).

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, zamówienie należy opłacić w terminie 7 Dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 Realizacja zamówienia

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. W wyjątkowej sytuacji czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Kupujący zostanie o tym poinformowany po złożeniu zamówienia.

Jeśli Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

Podane koszty wysyłki dotyczą transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty wysyłki poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, ustalane są indywidualnie, zależne od wagi i kraju docelowego.

Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposoby dostawy/odbioru Towarów zakupionych w Sklepie ( w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący):

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

- za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD

- za pośrednictwem firmy InPost

- odbiór osobisty w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia 9-17 (po wcześniejszym potwierdzeniu dnia i godziny odbioru).

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i odebrał towar.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na numer konta Klienta.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Warszawska 21 lok. 116, 15-062 Białystok niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na swój koszt, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Warszawska 21 lok. 116, 15-062 Białystok.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.

§ 10 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ERBEL COSMETICS KATARZYNA KUC, ul. Warszawska 21 lok. 116, 15-062 Białystok

Adres e-mail: erbel@erbel.pl 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .......................................

- Data odbioru .......................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .......................................

- Adres Konsumenta(ów) .......................................

Podpis Konsumenta (tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej) ....................................... 

Data ............................................