Erbel Cosmetics  to sklep internetowy, działający na domenie internetowej Erbel.pl, będący własnością firmy  ERBEL COSMETICS Katarzyna Kuc,  z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 21 lok. 116 15-062 Białystok NIP: 9660063773

Adres mailowy do kontaktu klienta ze sklepem to: erbel@erbel.pl   

1. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta na Erbel.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ERBEL COSMETICS dotyczącą Konta, w każdym momencie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ERBEL COSMETICS jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2. Dokonując rejestracji utworzenia Konta w Erbel.pl należy wypełnić formularz oraz podać wymagane prawem informacje. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej konta pomiędzy klientem ERBEL COSMETICS. Przedmiotem umowy są usługi określone w regulaminie.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Erbel.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu w/w podmiotów wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Erbel.pl

4. Produkty dostępne w Erbel.pl są:

a) Fabrycznie nowe wolne od wad,

b) pozostałe - opisane w serwisie.

5. Towary oraz ceny w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszystkie ceny podane na sklepie internetowym Erbel.pl są cenami brutto – zawierają podatek VAT i dotyczą ceny towaru, nie uwzględniają kosztów realizacji zamówienia. Wystawiamy paragony i na życzenie FV. Faktury Vat zgodnie z wolą klienta dostarczone mogą być zarówno drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta bądź drogą tradycyjną – pocztową.

7. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej związanej z dostarczeniem towaru pod wskazany adres za wyjątkiem odbiorów osobistych we wskazanych przez Serwis placówkach odbioru.

Zamówiony w Serwisie towar dostarczany jest klientowi za pomocą firm kurierskich bądź na życzenie Klienta udostępniona jest usługa odbioru osobistego we wskazanych przez ERBEL COSMETICS punktach odbioru.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ERBEL COSMETICS, związana z  zakupem określonego produktu w Erbel.pl, ma charakter terminowy i obejmuje okres poświęcony realizacji zamówienia. Dostarczenie zamówienia pod wskazany przez Klienta adres bądź odebranie przez klienta zamówienia w punkcie odbioru osobistego, wskazanego przez ERBEL COSMETICS, stanowi wykonanie świadczenia przez ERBEL COSMETICS.

9. Składając zamówienie klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kwoty za koszty dostawy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin ten nie dotyczy odbiorów osobistych z płatnością przy odbiorze oraz przesyłek pobraniowych.

10. Formy płatności dostępne w Erbel.pl:

a) Przy odbiorze  – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)     

b) Odbiór w punkcie odbioru osobistego

c) Przelewem – płatność dokonywana samodzielnie na numer rachunku otrzymanego droga elektroniczną po złożeniu zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.

d) Przelewem online – forma płatności elektronicznej dokonywana samodzielnie obsługiwana przez Przelewy24.pl

e) Karta płatnicza – Transakcja karta płatnicza realizowana przez przez Przelewy24.pl. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Gwarancja – produkty prezentowane w serwisie  mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, jaka obowiązuje na terenie Polski. Okres na jaki zostaje udzielona gwarancja, na poszczególne produkty prezentowane w serwisie, widnieje w opisie każdego z produktów na stronach Erbel.pl.

12. Erbel.pl którego właścicielem jest ERBEL COSMETICS odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym

13. Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć w formie elektronicznej. Reklamację można również złożyć w formie pisemnej na adres ERBEL COSMETICS podany w zakładce kontakt, na koszt ERBEL COSMETICS. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący wraz z reklamowanym produktem powinien dostarczyć dowód zakupu.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez ERBEL COSMETICS e-mailem, listownie bądź telefonicznie. 

14. W momencie kiedy sprzedany produkt posiada wadę Kupujący może wnosić o obniżenie ceny bądź odstąpić od umowy, chyba ERBEL COSMETICS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad bądź tę wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar podlegał już wymianie lub naprawie ERBEL COSMETICS. albo nie został wymieniony na wolny od wad, ani ta wada nie została usunięta przez ERBEL COSMETICS. 

15.Termin rozpatrzenia reklamacji przez Erbel.pl wynosi 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania. Jeżeli w ciągu tego czasu ERBEL COSMETICS nie ustosunkuje się do postawionych przez Klienta żądań, będzie to równoznaczne z tym, iż żądanie uznał za zasadne. Koszty dostawy produktów podlegających reklamacji oraz te związane z dostawą nowych bądź naprawionych, ponosi ERBEL COSMETICS.

16. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie sprawdził zakupionego produktu w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o odkrytej wadzie produktu ERBEL COSMETICS, a w sytuacji kiedy kupujący odkrył wadę później -  nie powiadomił niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

17. Zgodnie z prawem, Kupujący ma prawo odostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. ERBEL COSMETICS ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów dostarczenia towaru do Klienta.

Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Formularz odstąpienia od umowy, zasady odstąpienia od umowy oraz  przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje , znajdują się w załączniku do regulaminu.

18. ERBEL COSMETICS może wstrzymać się ze zwrotem płatności o których mowa w pkt. 1, do momentu otrzymania od Kupującego zwrotu zakupionego towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy, bądź do chwili otrzymania od Klienta potwierdzenia nadania towaru pod adres wskazany przez ERBEL COSMETICS.

19. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest właściciel ERBEL COSMETICS. Podawane przez Klientów serwisu dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje zawiera Polityką Ochrony Prywatności zawarta w Załączniku do Regulaminu.

20. Każde powstałe konto klienta na sklepie może zostać usunięte na życzenie klienta , jednak wola klienta w tym zakresie winna być zgłoszona  drogą mailową na adres wskazany do kontaktu.

21. Erbel.pl  może dokonać zmiany regulaminu. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać  w terminie nie krótszym niż 7 dni od chwili pojawienia się ich na stronach serwisu. Zmiany nie dotyczą  i nie obejmują Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

22. Zanim Klient ERBEL COSMETICS skorzysta bądź zarejestruje się na stronie Erbel.pl powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jeżeli się z nim nie zgadza bądź z którymkolwiek jego punktem uprzejmie proszony jest o nie akceptowanie Regulaminu, a także nie rejestrowanie się w Erbel.pl oraz nie korzystanie z jego usług.

23. Każdy Klient Erbel.pl , który zaakceptował regulamin zobowiązany jest do jego przestrzegania . Dokonanie zakupów za pośrednictwem Erbel.pl oraz rejestracja w serwisie, są jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

24. Regulamin jest dostępny na stronach serwisu w każdym momencie, w zakładce Regulamin.

25. Wszelkie spory wynikłe podczas realizacji zamówienia w Erbel.pl , w sytuacji braku i niemożliwości polubownego rozwiązania spornych kwestii, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony wg przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 roku. Kodeksu postępowania cywilnego. Więcej informacji na temat rozstrzygania sporów dostępnych jest pod następujący adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.